10 PHÁP BA LA MẬT

1. Tôi nguyện BỐ-THÍ tất cả những gì mà tôi có, từ vật-chất cho đến tinh thần để ban vui, cứu khổ cho chúng sanh, để mong diệt trừ phiền-não, Tham còn ngủ ngầm trong Tâm.
2. Tôi nguyện TRÌ-GIỚI thanh-tịnh như băng sương, trang nghiêm Pháp-thân thơm đẹp như hoa sen tinh-khiết, để làm gương mẫu cho chúng sanh.
3. Tôi nguyện XUẤT-GIA đúng ý nghĩa :
- Xuất Thế-Tục Gia.
- Xuất Phiền-Não Gia.
- Xuất Tam-Giới Gia ( Dục giới )
Để không còn bị trói buộc, an vui, tự tại vĩnh viễn.
4. Tôi nguyện được TRÍ-TUỆ cao thượng, thấu rõ chân tướng của vạn-pháp, rồi đem trí-tuệ đó giác-ngộ cho chúng sanh tận kiếp vị-lai cho đến ngày thành Phật.
5. Tôi nguyện TINH-TẤN, chuyên cần, không sợ-sệt lùi bước mà can-đảm vượt qua mọi chướng ngại, cho đến khi đạt được trí-tuệ giác-ngộ viên-mãn, độ sanh viên-mãn.
6. Tôi nguyện NHẪN-NHỤC, tự nghiêm-khắc mình, luôn tha-thứ khoan-dung những lỗi lầm của người, để lúc nào cũng được trông thấy mọi sự vật tốt đẹp xinh tươi khắp nơi khắp chốn.
7. Tôi nguyện giữ Tâm CHÂN-THẬT, từ lời nói việc làm, ý nghĩa đều không hề sai lạc chân-lý, để dẫn-dắt chúng sanh đến bờ giải-thoát.
8. Tôi nguyện CƯƠNG-QUYẾT, ý-chí sắt đá, đại-hùng, đại-lực đại-bi để tùy duyên cứu-độ chúng sanh không mệt mỏi.
9. Tôi nguyện có TÂM-TỪ, đối với tất cả chúng sanh đều coi như cha mẹ, quyến thuộc, anh em, bình đẳng không phân-biệt oán thân, yêu ghét.
10. Tôi nguyện được TÂM-XẢ viên-mãn, luôn luôn trầm-lặng và an-lạc, Hành Bồ-Tát nguyện nơi nào xong rồi bước đi không vướng mắc.
Nguyện cho tôi phụng sự chúng sanh được hoàn toàn.
Nguyện cho tôi được hoàn toàn để phụng sự chúng sanh.

***

NIỆM TÂM-TỪ


Tâm tôi rất yên-tịnh, thân tôi rất an-vui.
Tôi không bệnh-hoạn, không phiền-não, không lo-âu,
Không sân-hận. Tôi thể hiện Từ-Bi,
Hào-quang Từ-Bi bao phủ chung quanh tôi.
Dập tắt mọi tư-tưởng ích-kỷ,
Mọi xúc động thù nghịch.
Tôi không còn cảm-xúc trước cơn xung-nộ,
Xấu-xa của kẻ khác.
Tôi đáp lại cái xấu bằng cái tốt.
Cái giận bằng TÂM-TỪ …
Nguyện cho tất cả chúng sanh không có điều oan-trái.
Nguyện cho tất cả chúng sanh không gặp nhiều nguy-hiểm.
Nguyện cho tất cả chúng sanh không bệnh-tật đau-ốm.
Nguyện cho tất cả chúng sanh được an-vui hạnh-phúc.
Nguyện cho tất cả chúng sanh không phải chịu sự đau-khổ.
TA KHÔNG THỂ CHO MỘT VẬT MÀ CHÍNH TA KHÔNG CÓ!
TRƯỚC KHI MUỐN LÀM CHO NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC AN-VUI,
CHÍNH TA PHẢI AN-VUI ! CHÍNH TA PHẢI AN VUI..

***

MUỜI ĐIỀU TÂM NIỆM


1. Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu không bịnh khổ, vì không bịnh khổ thì dục-vọng dễ sanh.
2. Ở đời đừng cầu không hoạn-nạn, vì không hoạn-nạn thì kiêu-xa nổi dậy.
3. Cứu xét tâm-tánh thì đừng cầu không khúc-mắc, vì không khúc-mắc thì sở-học không thấu-đáo.
4. Xây-dựng đạo-hạnh thì đừng cầu không bị ma-chướng, vì không bị ma-chướng thì chí-nguyện không kiên-cường.
5. Việc làm đừng mong dễ thành, vì việc dễ thành thì lòng khinh thường kiêu-ngạo.
6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì lợi mình thì mất đạo-nghĩa.
7. Với người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì được thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu-căng.
8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi-ân có ý mưu-đồ.
9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si-mê phải động.
10. Oan ức không cần biện-bạch, vì biện bạch là nhân-quả chưa xả.

BỞI VẬY, ĐỨC PHẬT DẠY:

- LẤY BỆNH-KHỔ LÀM THUỐC THẦN
- LẤY HOẠN-NẠN LÀM GIẢI-THOÁT
- LẤY KHÚC-MẮC LÀM THÚ-VỊ
- LẤY MA-QUÂN LÀM BẠN ĐẠO
- LẤY KHÓ-KHĂN LÀM THÍCH-THÚ
- LẤY KẺ TỆ-BẠC LÀM NGƯỜI GIÚP-ĐỠ
- LẤY NGƯỜI CHỐNG ĐỐI LÀM NƠI GIAO DU
- COI THI-ÂN NHƯ ĐÔI DÉP BỎ
- LẤY SỰ XẢ-LỢI LÀM VINH-HOA
- LẤY OAN-ỨC LÀM CỬA NGÕ ĐẠO-HẠNH


Nên chấp-thuận trở lại thì lại thông-suốt, mà mong cầu thông-suốt thì sẽ bị trở-ngại. Đức Thế-Tôn thực hiện huệ-giác bồ-đề ngay trong sự trở-ngại, như Ương-Quật hành-hung, Đề-Bà quấy-phá, mà Ngài giáo-hóa cho thành đạo cả. Như vậy há không phải chính sự chống-đối lại làm sự thuận-lợi và sự phá-hoại lại làm sự tác-thành cho ta ?
Ngày nay, những người học đạo, trước hết không dấn mình vào trong mọi sự trở-ngại, nên khi trở-ngại át đến thì không thể ứng-phó. Chánh-Pháp chí-thượng vì vậy mất hết, đáng tiếc, đáng hận biết ngần nào !

LUẬN BẢO-VƯƠNG TAM-MUỘI